DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ İLANI

Ekleme Tarihi: 15.10.2020 19:25:22İLAN GAZLIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve Belediyemizce kiralanan Kasabamız Cumhuriyet Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi tapunun 410 parsel nolu taşınmazı üzerinde bulunan ve Belediyemizce yapımı tamamlanan 6 adet her biri 27,50 m² alana sahip dükkandan 5 nolu ahşap dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile artırıma gidilmek sureti ile 3 yıllığına kiralanacaktır. Dükkan No Alanı (m²) KDV Hariç Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) Güvence Teminatı Bedeli (TL) İhale Tarih ve Saati 5 27,50 650,00 702,00 1.000,00 27.10.2020 – 10:30 1. Yukarıda ihale tarih ve saati belirtilen ihaleler, Gazlıgöl Kasabası Günçarlar caddesi No:41 adresinde bulunan Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2. İhaleye girmek isteyen; Gerçek Kişilerden; a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi b. İmza Beyannamesi c. Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.) d. Belediyemize borcu bulunmadığına dair onaylı belge (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Yapılandırılmış borçlarda ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış borç taksitinin bulunmaması gerekmektedir.) e. 702,00-TL. Tutarında Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Gazlıgöl Belediyesi Tahsilat servisine nakit yatırıldığına dair makbuz.) f. 1.000,00-TL Tutarındaki Güvence Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Gazlıgöl Belediyesi Tahsilat servisine nakit yatırıldığına dair makbuz.) g. Yerleşim yeri beyannamesi (Nüfus müdürlüğünden alınmış ıslak imzalı belge veya edevlet sitesi üzerinden alınmış barkotlu belge) h. Vekil var ise vekâletname, vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.) i. İhaleye ilişkin katılımcı tarafından ıslak imzalı şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belge Tüzel Kişiliklerden; a. Oda kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) b. İmza Sirküleri/imza beyannamesi, c. Sabıka kaydı(Şirketin hakim ortağı/Şirket Müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait) (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.) d. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) e. Belediyemize borcu bulunmadığına dair onaylı belge (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Yapılandırılmış borçlarda ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış borç taksitinin bulunmaması gerekmektedir.) f. 702,00-TL Tutarında Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Gazlıgöl Belediyesi Tahsilat servisine nakit yatırıldığına dair makbuz.) g. 1.000,00-TL Tutarındaki Güvence Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Gazlıgöl Belediyesi Tahsilat servisine nakit yatırıldığına dair makbuz.) h. Adres beyanı i. Vekil var ise vekaletname, vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.] j. İhaleye ilişkin katılımcı tarafından ıslak imzalı şartname ve şartnamenin satın alındığına dair belge Not: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Hariç İstenilen Tüm Belgelerin Aslı Veya Noter Onaylı Veya Belediyece Onaylı Olması Zorunludur. 1) Posta ile yapılacak müracaatlarda vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 2) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 3) İhaleye girmek isteyenler Şartname ve eklerini Gazlıgöl Belediyesi Hizmet Binası İlan Panosundan bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 14.10.2020 Mehmet KIRKPINAR Belediye Başkanı
Belge Adı İndir
ilan-pdfpdf